Ivan Budimir

Doc. dr. sc. Ivan Budimir je rođen 1975. god. u Šibeniku gdje je završio prirodoslovno matematičku gimnaziju. Trenirao je nogomet u NK Šibeniku i tae-kwon-do u klubu Solaris.

Studij matematike na Matematičkom odjelu PMF-a upisao je 1993. god. a diplomirao na inženjerskom smijeru statistike i računarstva 1998. god. Diplomski rad iz teorije vjerojatnosti naslova Teoremi o konvergenciji martingala napravio je kod mentora doc. dr. sc. Miljenka Huzaka.

Od 2000. do 2004. godine zaposlen je kao znanstveni novak na Tekstilno tehnološkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu na projektu iz primjena matematičke analize. Magistrirao je matematiku 2004. god. na temi Novi rezultati vezani uz Grussovu nejednakost kod akademika Josipa Pečarića, vodećeg svjetskog stručnjka iz tog područja koji je poznat kao jedan od deset matematičara s najvećim brojem znanstvenih radova (preko 1000) s visokom citiranošću u svijetu. Kao plod te suradnje objavio je znanstvene radove u međunarodnim časopisima unutar znanstvenog polja matematika.

U istom razdoblju pokazuje veliki interes za filozofiju, ponajviše za univerzalnu Akvinčevu filozofsku misao. Stoga upisuje studij filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Diplomirao je kod mentora prof. dr. sc. Ivana Macana SJ na temi Spoznaja Tome Akvinskog u tumačenju Hijacinta Boškovića. Nakon uspješno obranjenog tezarija, fakultet mu u rujnu 2011. dodjeljuje stupanj diplomiranog filozofa. Na poticaj doc. dr. sc. Kristijana Krkača bavio se epistemološkom misli Alvina Plantinge, koja uključuje promišljanja racionalnosti teističkih vjerovanja. Uz epistemologiju, poseban interes mu je i filozofija znanosti kao i filozofija matematike.

Od 2005. god. zaposlen je na Grafičkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu kao asistent. Za predavača matematičke grupe predmeta izabran je 2010. godine. Taj posao obavljao je do 2018. godine, kad je izabran na radno mjesto docenta, koje i danas obavlja. Zalaže se za široku implementaciju realnih primjera koji su karakteristični za grafičku tehnologiju i dizajn u matematičke kolegije koje predaje.

Surađuje na znanstvenom radu na polju Grafičke tehnologije te je član znanstvenog projekta Evaluacija kvantitativnih i kvalitativnih kriterija procesa grafičke reprodukcije voditelja prof. dr. sc. Nikole Mrvca. Doktorirao je 24. 02. 2015. u području grafičke tehnologije kod mentora prof. dr. sc. Nikole Mrvca, obranivši disertaciju naslova Nove varijacije Munker-Whiteovoga efekta u procesu grafičke reprodukcije. U disertaciji su prezentirani novi analitički izrazi koji su dobiveni regresijskom analizom, čime je omogućeno precizno proračunavanje magnitude spomenutog efekta. Bavi se istraživanjem različitih psihofizičkih vizualnih efekata koji su važni za proces grafičke komunikacije. Objavio je i niz znanstvenih radova koji se temelje na primjenama statističkih modela u različitim područjima grafičke tehnologije, te je održao i niz izlaganja na grafičkim konferencijama (http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265754 ). Na temelju doprinosa grafičkoj struci izabran je 2015. za znanstvenog suradnika iz područja tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija. Izabran je i za interdisciplinarnog docenta matematike i grafičke tehnologije 2018. godine što je posao koji danas obavlja.