O katedri

Djelatnici katedre za matematiku grafičkog fakulteta u dodiplomskoj nastavi temeljnog dijela studija predaju 3 obavezna predmeta.

Znanstveno istraživačka djelatnost Katedre odvija se vezano uz kreiranje i primjenu matematičkih modela, posebno numeričkim metodama, metodama matematičke statistike, linearne algebre i matematičke analize na područje znanstvenog polja grafičke tehnologije u suradnji sa znanstveno istraživačkim projektima djelatnika i djelatnica Grafičkog fakulteta.